POLITYKA PRYWATNOŚCI ENAF SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie 106/679”), a także wynikającego z tych przepisów obowiązku informacyjnego, pragniemy Państwa w niniejszym dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności ENAF spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie” („Polityka Prywatności”) w przejrzysty sposób poinformować:

 • dlaczego, w jaki sposób i na jak długo gromadzimy, wykorzystujemy oraz przechowujemy (przetwarzamy) Państwa dane osobowe;
 • na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzane są te dane osobowe;
 • jakie są Państwa prawa i obowiązki związane ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych.

 

KIM JESTEŚMY?

Administratorem  Państwa danych osobowych jest spółka działająca pod firmą: ENAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem pod numerem KRS: 0000142756, kapitał zakładowy: 400.000,00 zł, NIP: 5342211228 („Administrator” lub „ENAF”).

 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na następujący adres: ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: rodo@enaf.pl lub z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego pod następującym adresem: http://enaf.pl/pl/kontakt.

 

DO KOGO ADRESOWANA JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Jeżeli:

 1. odwiedzasz nasz serwis internetowy dostępny pod następującym adresem: www.enaf.pl, („Serwis”), bądź serwis internetowy dostępny pod następującym adresem: www.5x9.pl („System 5x9”), których operatorem jest ENAF, w tym jeżeli korzystasz z możliwości funkcjonalnych udostępnionych w ramach Serwisu lub Systemu 5x9, takich jak możliwość zamówienia produktu oferowanego przez ENAF, korzystanie z konta firmowego w ramach Systemu 5x9 aktywowanego przez ENAF, czy też podjęcie kontaktu z ENAF („Użytkownik”);
 2. jesteś osobą fizyczną będącą naszym (w tym również potencjalnym) klientem, dostawcą, podwykonawcą, kontrahentem itp. („Kontrahent”);
 3. bądź jesteś osobą fizyczną reprezentującą / działającą z ramienia / kontaktową ze strony Kontrahenta („Osoba Kontaktowa”);
 4. uczestniczysz w warsztatach, szkoleniach lub eventach organizowanych przez ENAF, w tym przy współuczestnictwie partnerów biznesowych ENAF („Uczestnik”);

to nasza ochrona prywatności dotyczy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, czyli wszelkich informacji, jeżeli identyfikują one lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Państwa zidentyfikowanie.

 

JAKIE PAŃSTWA DANE OSOBOWE ZBIERAMY I W JAKIM CELU?

W celu umożliwienia Państwu korzystania z konta firmowego aktywowanego przez ENAF w ramach Systemu 5x9 oraz złożenia zamówienia na produkty oferowane i realizowane przez ENAF w Państwa własnym imieniu lub w imieniu innych Kontrahentów, z ramienia których Państwo działacie, zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w niezbędnym poniższym zakresie:

 1. imię i nazwisko;
 2. login;
 3. firma przedsiębiorcy;
 4. adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 5. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 6. adres e-mail;
 7. numer telefonu;
 8. NIP (w przypadku konieczności wystawienia faktury);
 9. REGON.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów złożenia zamówienia do ENAF oraz zawarcia umowy z ENAF, jak również dla celów obsługi złożonego zamówienia. Konsekwencją niepodania przez Państwo danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez ENAF (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości aktywowania przez ENAF konta firmowego w ramach Systemu 5x9, przesłania zamawianych produktów lub brakiem możliwości wystawienia faktury itp.)

W celu umożliwienia Państwu skorzystania z formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” w ramach Serwisu zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w niezbędnym poniższym zakresie:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu;
 4. ewentualne Państwa dane osobowe podane przez Państwo dobrowolnie w treści pola „Komentarz / Uwagi”.

Ponadto w celu umożliwienia Państwu otrzymania od nas informacji handlowych, w tym materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym, jak również skorzystania z usługi przesyłania wiadomości typu Newsletter, zbieramy i przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres e-mail.

Podanie przez Państwo powyższych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zrealizowania przez nas powyżej wskazanych celów. Konsekwencją niepodania przez Państwo powyższych danych osobowych jest brak możliwości wykonania powyższych działań przez ENAF (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości przesłania formularza kontaktowego, czy też przesłania Państwu informacji handlowych lub wiadomości typu Newsletter).

W celu umożliwienia Państwu korzystania oraz uczestniczenia w organizowanych przez nas warsztatach, szkoleniach lub eventach, zbieramy i przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe:

a.         imię i nazwisko;
b.         adres e-mail;
c.         telefon;
d.         reprezentowany przedsiębiorca (dane pracodawcy lub zleceniodawcy, firma przedsiębiorcy);
e.         wizerunek (w przypadku warsztatów, szkoleń lub eventów, które są przez nas rejestrowane);
f.          inne dane osobowe Uczestnika występujące w jego portfolio - tylko w przypadku przekazania nam przez Państwo swojego portfolio, które jest nieobowiązkowe (fakultatywne) oraz o ile te portfolio zawiera Państwa dane osobowe.

Podanie przez Państwo danych osobowych wskazanych w literach a - e powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zrealizowania przez nas powyżej wskazanych celów. Konsekwencją niepodania przez Państwo powyższych danych osobowych jest brak możliwości dokonania zapisu Państwa oraz uczestniczenia przez Państwo w organizowanych i prowadzonych przez nas przez warsztatach, szkoleniach lub eventach (przykładowo, niepodanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości przesłania formularza zgłoszeniowego, czy też przesłania Państwu informacji handlowych w związku z uczestniczeniem w warsztatach, szkoleniach lub eventach, brakiem możliwości dopuszczenia do udziału w warsztatach, szkoleniach lub eventach, które są przez nas rejestrowane itp.) Podanie przez Państwo danych osobowych wskazanych w literze f powyżej jest dobrowolne oraz nieobowiązkowe (fakultatywne).

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Administrator wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (będące danymi osobowymi), takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, imię i nazwisko, numer telefonu itd. Powyższe nie dotyczy korzystania przez Użytkowników z Systemy 5x9.

W odniesieniu do Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych, w szczególności potencjalnych Kontrahentów, ENAF może je pozyskiwać bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak również z innych źródeł. W tym drugim przypadku ENAF pozyskuje i przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres służbowy, adres siedziby, adres korespondencyjny, telefon, e- mail, firma (nazwa) prowadzonej działalności gospodarczej, adres firmy, NIP, REGON. Źródłem pochodzenia powyższych danych osobowych są (i) źródła publicznie dostępne, w tym informacje udostępnione w serwisach internetowych, jak również na publicznych kontach w profesjonalnych (zawodowych) mediach społecznościowych, np. LinkedIn, jak również (ii) komercyjne bazy danych nabywane od naszych zaufanych dostawców.

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

ENAF jest Administratorem danych osobowych:

 1. Użytkowników Serwisu zebranych w toku korzystania przez Państwa z Serwisu oraz Użytkowników Systemu 5x9, którym ENAF aktywował konto firmowe w ramach Systemu 5x9, czy też
 2. Kontrahentów oraz Osób Kontaktowych zebranych w toku realizacji zakupu produktów oferowanych i realizowanych przez ENAF,
 3. Uczestników zebranych w toku ich zapisu na dane warsztaty, szkolenia lub eventy, jak również w odniesieniu do ich wizerunków w toku rejestracji tych warsztatów, szkoleń lub eventów na materiałach zdjęciowych, dźwiękowych lub filmowych,

co oznacza, iż decyduje on o celach, w jakich Państwa dane osobowe są wykorzystywane i sposobach ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następującym celu oraz na następującej podstawie prawnej:

 • w celu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji składanych przez Kontrahenta zamówień na produkty oferowane i realizowane przez ENAF oraz w celu rozpatrywania składanych przez Kontrahenta reklamacji oraz zapewnienia Kontrahentowi przez ENAF obsługi posprzedażnej –

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez ENAF zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679);

 • w celach analitycznych i statystycznych –

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;

 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679) polegający na ochronie jego praw;

 • w celach organizowania oraz prowadzenia warsztatów, szkoleń lub eventów -

- wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie zgłoszenia i rejestracji Uczestników, prowadzenia warsztatów, szkoleń lub eventów, przekazania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach lub eventach itp. jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez ENAF zawartej z Państwem umowy, w tym zaakceptowanego przez Państwo regulaminu warsztatów, szkoleń lub eventów (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679);

 • w odniesieniu do Państwa wizerunku utrwalonego podczas uczestniczenia w warsztatach, szkoleniach lub eventach na materiałach zdjęciowych, dźwiękowych lub filmowych - w celach informacyjnych, promocyjnych, marketingowych ENAF lub partnerów biznesowych ENAF współpracujących z nami przy organizowaniu warsztatów, szkoleń lub eventów, poprzez jego utrwalenie na tych materiałach oraz ich zamieszczenia w Internecie, w tym w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube itp.), w tym w celu przekazania przez ENAF Państwa wizerunku utrwalonego zgodnie z powyższym partnerom biznesowym wskazanym powyżej;

- wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679);

 • w celach marketingowych Administratora, w tym poprzez wysyłkę wiadomości typu Newsletter lub wysyłkę informacji handlowych do Uczestników, Kontrahentów lub Osób Kontaktowych (o ile wyraziły one zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na marketing bezpośredni z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych), w ramach którego prezentowane są oferty produktów oferowanych i realizowanych przez ENAF;

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679) polegający na realizacji przez Administratora marketingu bezpośredniego;

 • w celu przekazania przez ENAF Państwa danych osobowych partnerom biznesowym ENAF współpracujących z nami przy organizowaniu warsztatów, szkoleń lub eventów, do ich wykorzystania przez powyższych partnerów biznesowych w celach marketingowych;

- wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679);

 • w celu interakcji z nami z wykorzystaniem mediów społecznościowych –

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktowymi i Kontrahentami w związku z zawieraniem lub koniecznością realizacji umowy zawartej przez ENAF z Kontrahentem;

 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (wystawieniem faktur) oraz obowiązków archiwizacyjnych –

– wówczas podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679).

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Administratora prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook i LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, a Administrator prowadzi go w celach informacyjnych i komunikacyjnych tzn. jest to kanał dla Użytkowników, w ramach którego otrzymują informacje o różnego rodzaju wydarzeniach oraz produktach znajdujących się w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, to wówczas informujemy, że Państwa zgoda może być w każdej chwili wycofana, przy czym takie wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym wycofaniem.

 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY CIASTECZKA?

Serwis korzysta także z plików cookie (tzw. „ciasteczka”), dalej „Cookie”. Cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest ENAF jako operator Serwisu.

Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z Serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki Cookie. Należy mieć na względzie, że ograniczenia lub blokowanie (wyłączenie) stosowania Cookie niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, mogą wpłynąć (w tym negatywnie) na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Cookie wykorzystywane są przez ENAF jako operatora Serwisu w następujących celach:

 • tworzenia statystyk (liczba Użytkowników, odwiedzane podstrony Serwisu, ścieżki ruchu pomiędzy podstronami Serwisu, czas odwiedzin itp.), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również aby dopasować Serwis oraz ich funkcjonalności do indywidualnych potrzeb Użytkowników, oferować lub udostępniać lepsze, bardziej spersonalizowane usługi lub produkty,
 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych do niego materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google oraz portalach social media.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookie: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej Serwisu, bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” Cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcia Cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z ENAF jako operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy Użytkownikom przeczytanie polityki ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z Cookie przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Jeżeli chodzi o System 5x9, to wykorzystuje on pliki Cookies w celu zapamiętywania ustawień aplikacji dla Użytkownika. Nasze Cookies służą wyłącznie poprawności działania Systemu 5x9, nie zbieramy danych dla celów reklamowych. W każdej chwili możesz zmienić sposób wykorzystywania plików Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, jednak zmiana tych ustawień będzie ograniczała funkcjonalność Systemu 5x9. Zalecamy pozostawienie tych ustawień bez zmian, co spowoduje że, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Twojego urządzenia.

Polityka Prywatności w zakresie wykorzystywania Cookie może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie przez ENAF nowej wersji w ramach stron internetowych Serwisu oraz Systemu 5x9. Wówczas Użytkownikowi korzystającemu z Serwisu lub Systemu 5x9 ponownie zostanie wyświetlona informacja o zasadach stosowania plików Cookie za pośrednictwem Serwisu oraz Systemu 5x9.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom (w tym innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym zakresie lub w celu realizacji celów przetwarzania danych przez Administratora):

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • podmiotom współpracującym z przy obsłudze spraw prawnych, doradczych, księgowych, marketingowych itp.;
 • podmiotom utrzymujących serwery i świadczącym usługi hostingowe, operatorowi domen internetowych, informatyczne i inne podobne na rzecz Administratora;
 • parterom biznesowym ENAF współpracującym z nami przy organizowaniu warsztatów, szkoleń lub eventów;
 • podmiotom prowadzącym media społecznościowe;
 • zaufanym osobom trzecim, którymi ENAF się posługuje przy organizowaniu i prowadzeniu warsztatów, szkoleń lub eventów, w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie realizacji i obróbki materiałów zdjęciowych, dźwiękowych lub filmowych z takich warsztatów, szkoleń lub eventów;
 • zaufanym osobom trzecim, z którymi ENAF współpracuje przy realizacji zamówień składanych przez Kontrahentów.

ENAF może mieć obowiązek udzielania informacji obejmujących dane osobowe Użytkowników Serwisu lub Systemu 5x9, bądź w inny sposób upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane, a mianowicie przez okres:

 1. w którym obowiązujące przepisy prawne nakazują nam przechowywać Państwa dane osobowe, np. w celach rachunkowych czy podatkowych;
 2. w którym wykonujemy nasze obowiązki wynikających z umów zawartych z Kontrahentami, w tym przez okres do dnia upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów, zaś w przypadku posiadania przez Państwa konta firmowego w Systemie 5x9 udostępnionego w ramach Serwisu - przez okres posiadania tego aktywnego konta, w ramach którego macie Państwo możliwość wglądu do historii Państwa zamówień realizowanych przez ENAF;
 3. w którym wykonujemy nasze obowiązki wynikające z organizowanych przez nas warsztatów, szkoleń lub eventów, w tym przez okres do dnia upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umów (regulaminów) o takie prowadzenie takich warsztatów, szkoleń lub eventów;
 4. w którym będziemy rozpowszechniać relacje zdjęciowe, dźwiękowe lub filmowe z organizowanych przez nas warsztatów, szkoleń i eventów za pośrednictwem sieci Internet, w tym w ramach mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Google+, YouTube itp.) do momentu osiągniecia celów informacyjnych i promocyjnych;
 5. w którym realizujemy lub możemy realizować prawnie uzasadnione interesy ENAF jako administratora, takie jak np.:
 • dochodzenie roszczeń;
 • realizowanie przez nas marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług (przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również przestaniemy przesyłać Państwu informacje handlowe drogą elektroniczną oraz wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w przypadku cofnięcia przez Państwa zgody na powyższe);
 • kontaktowanie się z osobami reprezentującymi / działającymi z ramienia / kontaktowymi po stronie Kontrahenta w związku z koniecznością realizacji umowy zawartej / zawieranej przez ENAF z tym Kontrahentem.

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Jako Administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. prawo dostępu do danych - możliwość żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Państwa dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez Administratora, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych - możliwość żądania od Administratora sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, przy czym to uprawnienie nie odnosi się do Państwa danych osobowych takich jak wizerunek utrwalony w materiałach zdjęciowych, dźwiękowych lub filmowych z organizowanych przez nas warsztatów, szkoleń i eventów;
 3. prawo do usunięcia danych - możliwość żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, ale tylko w określonych Rozporządzeniem 2016/679 sytuacjach, np. gdy Państwa dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem; wobec powyższego usunięcie Państwa danych osobowych nie będzie możliwe w szczególności w następujących okolicznościach:
 • Kontrahent ma niezakończone postępowanie reklamacyjne dotyczące produktów zamówionych w ENAF;
 • nie upłynął jeszcze okres przedawnienia roszczeń majątkowych wynikających z umów zawartych przez Kontrahenta z ENAF;
 • Kontrahent ma nieuregulowany wymagalny dług wobec ENAF w tytułu zawartych z nami umów;
 • nie upłynął jeszcze wymagany obowiązującymi przepisami prawa okres przechowywania Państwa danych osobowych dotyczących transakcji w celach księgowych lub podatkowych;
 1. prawo do ograniczenia przetwarzania - możliwość żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:
 • kwestionujecie Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych - wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, a jednocześnie są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
 • wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych - wówczas ograniczenie przetwarzania może nastąpić co czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych - możliwość żądania od Administratora przenoszenia Państwa danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez ENAF umowy, której jesteście Państwo stroną, lub gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, oraz jeżeli w obu powyższych przypadkach takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Państwa lub do innego podmiotu (innego administratora), o ile jest to technicznie możliwe;
 2. prawo do sprzeciwu - możliwość wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora - w związku ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego;
 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), jeżeli sądzicie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez ENAF narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod następującym adresem: rodo@enaf.pl;
 • kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: ENAF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, wraz z dopiskiem „Dane Osobowe”;
 • kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 22 295 01 00 (w godzinach roboczych, tj. od godz. 10.00 do godz. 17.00).

W przypadku zażądania przez Państwa kopii danych mogą być Państwo zobowiązani do zapłacenia ustawowej opłaty.

Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek Państwa dane osobowe, które są niepoprawne lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o powiadomienie nas, aby umożliwić nam prowadzenie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

 

NA JAKICH ZASADACH PRZETWARZANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE PRZEZ PARTNERÓW BIZNESOWYCH ENAF?

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych przez ENAF naszym partnerom biznesowym, co będzie dokonywane wyłącznie w przypadku udzielenia przez Państwo odrębnej zgody na takie udostępnienie, administratorem Państwa danych osobowych będzie również niezależnie nasz partner biznesowy, który samodzielnie przekazuje Państwu wszelkie wymagane prawem informacje odnośnie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w udostępnionym mu zakresie.

 

JAK ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i samego Serwisu w celu ochrony Państwa danych osobowych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwo połączeń elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami Państwo nie zachowacie zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności swój login i swoje hasło umożliwiające zalogowanie się do Państwa konta firmowego w ramach Systemu 5x9 aktywowanego przez ENAF i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że nie będziemy się do Państwa zwracać o ich podanie, za wyjątkiem sytuacji, w której logujecie się Państwo do swojego konta firmowego w ramach Systemu 5x9. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta firmowego Systemu 5x9 przez osoby nieupoważnione i niepowołane, prosimy o wylogowanie się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z Systemu 5x9.

 

JAK BĘDZIEMY DOKONYWAĆ ZMIAN POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia przez ENAF Serwisu lub procesów obsługi Kontrahentów lub Uczestników.

Gwarantujemy, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przez nas przetwarzanych.

Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze tutaj.

 

contact, address

Enaf Sp. z o.o.
Szarych Szeregów 2
05-820 Piastów